MØTER VÅREN 2016

Medlemsmøte onsdag 17. februar kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu. Forsker Jon Aars holder foredraget: "Isbjørnbestanden ved Svalbard og klimaendringer".

Jon Aars har siden 2003 ledet Norsk Polarinstitutt sitt isbjørnprogram. Isbjørnene ved Svalbard ble fredet i 1973 etter hundre år med intensiv jakt og fangst. Deretter var det en betydelig økning i bestanden. De siste tiårene har et mildere klima redusert tilgjengeligheten av sjøisen som er isbjørnenes viktigste leveområde. Basert på to bestandsestimater fra 2004 og 2015 og data fra et fangst-gjenfangstprosjekt diskuterer Aars endringer i bestanden i lys av de raske endringene i isbjørnenes leveområde.

Årsmøte onsdag 30. mars kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu. Til behandling: 1) Årsberetning og regnskap. 2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg. Førsteamanuensis Henrik Friis, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo holder foredraget: ”Mineralressurser i Grønland - før, nå og i fremtiden”.

Henrik Friis har jobbet med Grønlands mineralogi siden midt på 1990 årene. Grønlands geologi er variert og derfor rik på ulike typer av mineralressurser fra vanlige metaller til high-tech materialer og edelsteiner. Foredraget vil gi en oversikt over noen av de viktigste gruver fra fortiden og hvordan de resulterte i at amerikanske tropper invaderte Grønland. De siste årene har aktiviteten rundt mineralressursene økt og det er satt i gang fornyet gruveaktivitet – så hva er fremtiden for mineralressursene i Grønland?

Viktig melding: Det er færre parkeringsplasser på Polhøgda enn tidligere og begrenset mulighet for parkering i sideveiene. Det oppfordres derfor til bruk av offentlig transport hvis dette er mulig.

NY BOK

Per Kyrre Reymert og Oddleif Moen:”Fangsthytter på Svalbard 1794-2015".

Boka omhandler alle kjente og ukjente, stående, ruiner og tufter av fangsthytter på Svalbard, og vil være et ypperlig oppslagsverk for historieinteresserte. Boka inngår i Svalbard Museums skriftserie som skrift nr. 2.

Det ble opplyst på siste møte i Polarklubben at boka kan kjøpes fra Svalbard Museum. Det finnes imidlertid noen eksemplarer i Tromsø. Det er derfor mulig å få den levert/sendt derfra, så lenge lageret rekker. Send en bestilling til post@svalbardmuseum.no med beskjed om at den ønskes fra Tromsø, så får du videre betalingsinstrukser derfra.

MEDLEMSKAP

Styret ønsker flere medlemmer i Polarklubben. Har du interesse for polaregnene og ønsker du medlemskap i klubben, så ta kontakt med: Monica Sund: sund.monica@gmail.com

Alle som ikke har oppgitt oppdatert e-post adresse bes gjøre dette til fmehlum@nhm.uio.no. Klubben vil gradvis gå over til å kommunisere med medlemmene pr. e-post. Meldinger til medlemmene utenom de ordinære sirkulærene vil kun bli sendt på e-post og lagt ut på klubbens nettsider. Hvis du ikke har e-postadresse eller tilgang til internett, og derfor fortsatt ønsker å få tilsendt sirkulære og faktura for medlemskap gjennom vanlig post, må du melde fra om dette til klubben. Vi ber også alle om å melde adresseforandring ved flytting, slik at klubben har riktig postadresse når Polarboken skal sendes ut.

Register for Polarboken for perioden fra 1933 til 1970 er tilgjengelig under Polarboken i listen til venstre.